Aktion för Rättvis Minerallag

Minerallagstiftningen – Förslag till ändring 2012-11-21

Flytta tillstånd för prospektering och gruvdrift till Miljöbalken kap 12 där redan berg-, grus- och stentäkt regleras.
Tillståndsgivande myndigheter blir Länsstyrelsen och Berörd kommun.

Länsstyrelsen har stor kunskap och lång erfarenhet av att lösa regionala miljövårdsproblem.
Berörd kommun är väl insatt i lokala intressen.
Vidare kan då ske en samordning med andra viktiga samhällsintressen.
Härigenom kan de negativa effekter/konflikter som uppstår med dagens regler elimineras.

Med minerallagstiftningen inom Miljöbalken §12 skapas flera positiva effekter:

1. Ett civilrättsligt bindande avtal måste upprättas mellan markägaren och prospektören redan för undersökningsverksamhet. På så vis gäller äganderätten till marken och näringsfriheten fullt ut i enlighet med svensk grundlag (RF kap 2, §18 och §20), FN-stadgan och EU-stadgan om de mänskliga rättigheterna.

2. Redan från första stund – i motsats till hur det är idag – måste hänsyn tas till miljöaspekterna. Det kommer att krävas en miljökonsekvensbeskrivning för att  undersökningstillstånd skall kunna medges. F.n. tillåter undersökningstillstånd omfattande provbrytning och borrning.

3. Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för arbetet med de Nationella Miljökvalitetsmål vad gäller ”Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker samt Grundvatten av god kvalitet”. Kraven i dessa miljökvalitetsmålen skall vara uppfyllda senast 2020.

4. Gruvdrift påverkar i hög grad och under flera hundra år sjöar, vattendrag och grundvatten. Havsmyndigheten/ Länsstyrelsen arbetar med EU`s Vattendirektiv där det gäller att beskriva, klassa och skydda vattendrag, sjöar och grundvatten.

5. Kanalerna för samråd och samarbete med Skogsstyrelsen (värdefulla biotoper i natur- och kulturlandskapet), Länsantikvarien (fornlämningar), Berörd kommun (vattentäkter, turism m.m.) och Regional militär (militärförråd) är väl upparbetade.

6. Länsstyrelsen som regional myndighet och Berörd kommun som lokal myndighet har god insikt i vilka andra näringar tex. Rennäring, Turism, Jordbruk, Skogsbruk som kan påverkas av undersökningsarbete och gruvdrift.

Sammanfattning:
Med tillstånd för prospektering och gruvdrift i Miljöbalken kap.12 skapas förutsättningar för ett betydligt större lokalt och regionalt inflytande. Markägarna kan förhandla sig till en större del av malmens värde och det kan betyda mycket för det lokala samhället. Dels som ökat kommunalt skatteuttag och dels som riskkapital för lokala satsningar på nya företag.
Det blir också möjligt att av prospektörer och gruvbolag kräva fondering av tillräckligt stora belopp för att kunna åtgärda miljöproblemen efter gruvdriftens slut eller vid konkurs.

Kontaktperson:
Adriaan Muller adriaan@17nov.se 0709-468111